KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości płci, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasadą zrównoważonego rozwoju.

 Zakłada ona 4 nabory w wyniku, których zostanie zrekrutowane średnio 43 osoby. 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:

  • posiadanie statusu na rynku pracy: osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz bierne zawodowo
  • zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego
  • osoby w wieku 15-29 lat (tj. ukończyły 15 lat i nie ukończyły 30 lat)

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria. Szczególnie mocno zachęcamy do rekrutacji:

  • kobiety
  • osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Komplet dokumentów rekrutacyjnych (patrz zakładka „dokumenty do pobrania”) można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu

887 788 057 lub poprzez kontakt mailowy centrum.rozwoju@crse.org.pl

Szczegóły w regulaminie:    REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DOKUMENTY DO POBRANIA

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz dostarczenia do biura projektu kompletu wymaganych dokumentów: