Rozeznanie rynku nr 10/PCRZ/RACH2/2019 dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu rachunkowości i księgowości

Rozeznanie rynku nr 10/PCRZ/RACH2/2019 dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości

 

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości dla 16 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0030/17.

Rozeznanie rynku (plik PDF)

Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)

Formularz oferty– Załącznik nr 1 (plik WORD)