Rozeznanie rynku nr 8/PCRZ/TIG/2018 dotyczące kompleksowej realizacji kursu spawanie metodą TIG I stopień

Rozeznanie rynku nr 8/PCRZ/TIG/2018 dotyczące kompleksowej realizacji kursu spawanie metodą TIG I stopień

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu Spawanie metodą TIG I stopień dla 12 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy” w ramachProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0030/17.

 

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (plik WORD)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (plik PDF)